Normes de publicació a HortEbrenc [Cat]

contacta amb la moderadora

 
 
 

 

Aquesta llista de correu electrònic és exclusiva de sòcies i socis de l'associació botànica Hort Ebrenc

Heu de llegir atentament aquestes normes i, en cas de dubte, podeu contactar amb l'administradora fent clic a "contactar amb la moderadora" que teniu sota el banner en color vermell.

Normes d'Hort Ebrenc

 1. El forum de la llista de "groups.google." Hort Ebrenc, és el canal oficial de comunicació i informació entre sòcies de l'associació botànica Hort Ebrenc.
 2. Només s'admetran missatges relacionats amb la flora, les plantes o la Botànica. També s'admetran missatges relacionats indirectament amb els vegetals, com protecció dels boscos, legislació mediambiental, temes d'altres ciències amb aplicació a la Botànica, com fotografia, informàtica, etc. Si una persona membre dubta de la idoneïtat del seu missatge, ha de remetre'l abans a les moderadores per a la seva aprovació. Si s'envia a la llista un missatge que -a judici de les moderadores- s'aparta de la temàtica de la llista, les moderadores actuaran en conseqüència. D'igual forma s'actuarà quan es falti al respecte degut a alguna persona membre de la llista, sempre que aquesta ho sol·liciti expressament a les moderadores i aquestes entenguin que, efectivament, s'ha faltat al respecte de forma conscient i greu.
 3. El contigut de tota la informació de la llista és de caràcter confidencial i no es pot donar informació externa sense el vist-i-plau de les persones membres directament relacionades o el de les moderadores.
 4. Solament poden escriure missatges a Hort Ebrenc les persones que en són membres. Si, excepcionalment, una persona aliena a la llista vol participar en un tema puntual a través d'una que n'és membre, haurà d’abstenir-se d'enviar directament el missatge: l’enviarà prèviament a les moderadores, les quals aprovaran o no la seva remissió a la llista.
 5. Estan totalment prohibits els missatges de contingut sexista, racista o que incitin a la violència. Tampoc s'admetran missatges de contingut polític, pornogràfic o comercial, llevat del cas que aquests últims tinguin relació amb les plantes. En el cas que es produeixin missatges d'aquesta mena, les moderadores donaran de baixa immediatament el membre que els hagi escrit. Quant als missatges de contingut comercial, en cas que es dubti de la seva idoneïtat, han de ser enviats prèviament a les moderadores.
 6. Només les persones moderadores estan autoritzades a donar ordres i/o instruccions sobre el funcionament de la llista. Si alguna persona membre no està d'acord amb algun aspecte de funcionament, haurà de comunicar-ho de forma privada a les moderadores, i s'abstindrà de fer-ho públicament a la llista, ja que es tracta d'un tema d’única i exclusiva competència de les moderadores. En aquest sentit, quan les moderadores enviïn un missatge a la llista amb l'assumpte "Missatge de la moderadora” les persones membres s'abstindran de contestar-lo públicament, tant si és per a donar-li suport o per a rebatre’l. Qualsevol dubte, suggeriment, crítica o dissensió, haurà de ser exposada a les moderadores de forma privada, evitant així que es desencadeni una sèrie de missatges totalment aliens a la temàtica primera: la flora, les plantes o la Botànica.
 7. Si s'envien arxius adjunts (documents i/o fotografies), la qual cosa, sense cap mena de dubte, enriqueix la llista, i donada la limitació de la velocitat de la xarxa de moltes membres, s'ha de mirar de no sobrepassar els 2 Mb, podent arribar, en casos especials i que es justifiquin, als 5 Mb. Igualment, si un membre dubta de com "reduir el pes" dels arxius, podrà posar-se en contacte amb les moderadores o sol·licitar l'ajut a la pròpia llista on, sense cap mena de dubte, se li indicarà com ha de fer-ho.
 8. A efectes pràctics, l’idioma utilitzat habitualment serà el català; no obstant això, es podran utilitzar altres idiomes. En qualsevol cas, cada membre podrà expressar-se lliurement en la seva pròpia llengua i qualsevol membre podrà ajudar voluntàriament i lliurement a la traducció per a l’enteniment general. No s’acceptaran comentaris despectius vers cap idioma. Hi ha traductors acceptables a Internet.
 9. S’evitaran els missatges de cortesia que no incloguin cap comentari interessant per a l'associada. Altrament, s’han d’escriure, els missatges, al correu privat de la interessada.
 10. Encara que es donen d’alta les adreces de correu electrònic, l’alta és nominal i personal; és per això que, si el correu electrònic no té cap relació amb el nom de la persona, les administradores s’hi posaran en contacte si no ha estat comunicat en un missatge específic a les administradores. El nom facilitat ha de ser el real. En aquesta mateixa línia, i per tal de saber de qui són, els missatges han de ser firmats pels seus autors.
 11. La permanència dels actuals membres d’Hort Ebrenc i l'admissió de nous portarà aparellada la total acceptació de les anteriors normes, sense que es pugui al·legar el seu desconeixement.
 12. Les moderadores consideren que aquestes normes contribuiran al bon desenvolupament de la llista i a afavorir que només es parli de la flora, les plantes o la Botànica. Disculpeu el possible to sec o escuet que puguin tenir els missatges de les moderadores; si cal poseu-vos en contacte amb la moderadora que ha enviat el missatge. Per aconseguir-ho, hem de demanar a totes les membres, la seva col·laboració per, entre totes, continuar amb la nostra tasca, que no és una altra, tan senzilla i important alhora, que la de donar a conèixer i divulgar el meravellós Món de les plantes, que tant ens apassiona a totes.
 13. La Junta d'Hort Ebrenc supervisarà la tasca de les moderadores. Les administradores faran un informe sobre el desenvolupament del grup que presentaran durant l'Assemblea General Anual.
 14. Aquest text es podrà canviar per decisió de la Presidenta i de la Junta i quan ens vingui de gust a les sòcies.

D'acord amb l'establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem que les seves dades estan incorporades en un fitxer del que és titular l'Associació Botànica "Hort Ebrenc" amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis.

Home Galanthus/Inici